Personvern

Personopplysningsansvar
Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til PayEx. Vi gjør alt vi kan for å verne dem, hindre at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de er riktige, bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for, og slettes når de ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller ifølge annen lov.

Gjennom din bestilling av en av våre betalingstjenester blir du kunde hos PayEx. For å kunne levere det du har bestilt av oss trenger vi å samle inn og behandle personopplysninger om deg.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles hos PayEx, er eksempelvis navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-nummer, kortnummer, øvrig økonomisk informasjon, opplysning om vare/tjeneste som avtalen gjelder, informasjon om sendte skriv og krav, informasjon om mottatte betalinger samt informasjon om kommunikasjon med hensyn til avtalen.

Foruten å samle inn personopplysninger fra deg kan PayEx samle inn opplysninger fra andre, eksempelvis fra kredittopplysningsfirma, fra adresseregister og i visse tilfeller informasjon fra samarbeidspartnere, Namsmannen eller annen myndighet.

Formål med behandlingen

Personopplysningene brukes for administrasjon og leveranse av våre tjenester, markedsføring av PayEx tjenester, profilering (dvs. en analyse av deg som kunde for å kommunisere med deg på beste måte og tilby deg rett type tjeneste) og for visse typer statistikk, evaluering og tester/kvalitetssikringsarbeid. For visse av PayEx betalingstjenester brukes personopplysningene dine til såkalt automatisk beslutningstaking.

Grunnlag for behandling

Behandlingen av personopplysningene dine i PayEx kundedatabase skjer med støtte i PayEx avtale med deg som kunde, for å oppfylle sikkerhetskrav, krav til identifisering av kunde ifølge regelverket for hvitvasking, krav til kredittprøving ifølge regler for forbrukerkreditter, krav til dokumentasjon ifølge bokføringslovgivning, eventuelle rettslige forpliktelser og eventuelle berettigede interesser. Når det gjelder berettiget interesse, benytter vi oss av dine opplysninger eksempelvis for å tilpasse vår kommunikasjon til deg basert på dine tidligere kjøp. I visse tilfeller benytter PayEx seg av ditt samtykke som grunnlag for behandlingen. Dette fremgår i hvert tilfelle når du inngår avtale med oss.

Behandlingsansvar

Hvis du inngår avtale om kjøp av en tjeneste fra et selskap som tilhører PayEx-konsernet, har det selskapet ansvar for behandlingen av de personopplysninger som du oppgir, eller som samles inn på annen måte i forbindelse med at avtalen inngås.

Hvis du kjøper en finansiell tjeneste av PayEx, for eksempel åpner en sparekonto eller inngår avtale om en kreditt, er det alltid PayEx Sverige AB (556735-5671), 621 88 Visby, som du kjøper tjenesten av, og som er ansvarlig for de opplysningene som behandles i forbindelse med avtalen.

Hvis du har fått et inkassokrav fra PayEx, har det PayEx-selskapet som har sendt inkassokravet ansvar for de personopplysningene som behandles i inkassosaken. Mer informasjon om behandlingen finnes i inkassokravet. De selskaper innen PayEx-konsernet som kan være inkassoombud er PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) og PayEx Suomi Oy (215 68 11-3). Se kontaktopplysninger til samtlige PayEx-selskap.

Utlevering

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine for PayEx regning. PayEx inngår alltid databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med PayEx instruksjoner og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn. Informasjon om de personopplysninger som behandles, kan også gis ut til annen underleverandør hvis det trengs for oppdraget/samarbeidet. Personopplysningene kan dessuten gis ut til Namsmannen eller domstol hvis det trengs for at PayEx skal kunne utøve sin rett ifølge avtalen. Til slutt kan personopplysninger gis ut til skattemyndighet, politimyndighet eller annen part hvis det er lovpålagt. PayEx vil ikke bruke personopplysningene dine som en handelsvare.

Lagring

PayEx vil lagre opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Deretter vil de bli lagret hvis det er nødvendig for å oppfylle visse lovkrav, eksempelvis bokføringsloven og lov om hvitvasking. Når den tiden har passert, vil personopplysningene dine bli slettet.

Personvern

PayEx har utpekt et personvernombud (Data Protection Officer). Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om PayEx behandling av personopplysninger. Personvernombudet når du enklest på dpo@payex.com eller ved å benytte vårt skjema for personvernrettigheter.

Informasjon/korrigering

Du har rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i PayEx virksomhet. Hvis du ønsker å vite hvilke av dine personopplysninger PayEx behandler, vennligst sende en forespørsel ved å benytte vårt skjema for personvernrettigheter.

Markedsføring

Hvis du ikke vil at dine personopplysninger skal brukes til markedsføring eller profilering, vennligst kontakt oss ved å benytte vårt skjema for personvernrettigheter.

Annet

All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside eller ved henvendelse til PayEx på dpo@payex.com.

Om du vil vite hvilke personopplysninger PayEx behandler vedrørende deg, må du fylle i og signere skjemaet Anmodning om utdrag av registrerte opplysinger og sende det til PayEx Sverige AB (att. Personvernombudet), St Hansplan 1, 621 88 Visby, Sverige. Alternativt kan du scanne skjemaet og sende det på e-post til: dpo@payex.com.

For fullstendig informasjon om PayEx’ behandling av personopplysninger, se PayEx’ prinsipper for behandling av personopplysninger.

Information in English
The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data.

 

General Data Protection Regulation - GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny forordning og vil gjelde for alle EU land fra 25.mai 2018, og EØS land inkludert Norge fra 01.juli 2018. Oversatt til norsk blir GDPR Personvernforordningen. Denne forordningen og kompletterende norsk lov erstatter dagens Personvernlov. Målet er å styrke vernet av den enkelte i behandlingen av personopplysninger og å skape et enhetlig regelverk innenfor EU og EØS.

For fullstendig informasjon om PayEx’ behandling av personopplysninger, se PayEx’ prinsipper for behandling av personopplysninger som du finner her.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data and can be found here.

Om du vil vite hvilke personopplysninger PayEx behandler vedrørende deg, må du fylle i og signere skjemaet du finner her og sende det til PayEx Sverige AB (att. Personvernombudet), St Hansplan 1, 621 88 Visby, Sverige. Alternativt kan du scanne skjemaet og sende det på e-post til: dpo@payex.com.